Plan International

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med utsatta barn i världen. Plans arbete utgår från FN:s barnkonvention och fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom samt att motverka andra kränkningar av deras rättigheter. Plans arbete finansieras till stor del av fadderbidrag. Det ekonomiska bidraget går då inte direkt till något barn utan till ett långsiktigt, lokalt utvecklingsarbete som kommer flera barn och familjer till godo.

Plans mål är att stärka barns – och vuxnas – möjligheter att själva kunna påverka utvecklingen och beslutsfattarna där de bor. Om barn får större inflytande i samhället läggs grunden för ökad demokrati och minskad fattigdom. Genom Plan blir det möjligt för barnen att vara delaktiga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av utvecklings- och rättighetsarbetet.

Långsiktig och hållbar utveckling kan ske när människor i ett samhälle inser att de inte är maktlösa, utan själva kan bidra till en positiv förändring. Det är därför viktigt att lokalbefolkningen känner att de äger projekten och att de bär det yttersta ansvaret för genomförandet.

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!